I znowu klasycy. Młodzi internauci odkrywają muzykę klasyczną

Polityka1(Polityka 18/19.2023 (3412) z dnia 25.04.2023) piórem Mariusza Hermy opisuje nowy trend wśród młodych użytkowników Inter­netu i serwisów streamingowych: młodzi odbiorcy odkrywają dla siebie muzykę klasyczną. Autor, przyta­cza­jąc badania (o jednym z nich pisaliśmy tutaj), pre­zen­­tuje skalę zjawiska, jego główne przejawy oraz analizuje możliwe przyczyny. Czy ten come­back jest zaskoczeniem?

Okazuje się, że muzyka klasyczna od pew­nego czasu trenduje w sieciach spo­łecz­nościo­wych oraz serwisach mu­zycz­nych. Jako gatunek muzyczny nie jest wprawdzie na pierw­szym miej­scu (to byłaby dopiero rewo­lucja i zas­ko­czenie!), ale zajęła miejsce na podium. To duża zmiana. Młodzi tworzą play­listy, dzielą się nowymi dla siebie utwo­rami, komen­tują, po­pu­la­ry­zują.

Poważna odarta z powagi

Autor Polityki zwraca uwagę, że ten trend współtworzą młodzi muzycy. Muzyka kla­sycz­na prezentowana przez ró­wieś­ników — twórców lub wykonawców niewiele star­szych od słu­chaczy, staje się atrakcyjna, łat­wiej przyswajalna, bardziej przystępna.

Młodzi przełamują sztywne podziały i kate­goryzacje, w sposób organiczny chłoną to, co jest dla nich atrak­cyjne, unikając nudy i wysokiego diapazonu. Młodzi muzycy, pre­zentując muzykę, którą sami grają, robią to w sposób przystępny, żartobliwy, bez­poś­redni, poz­baw­iony ko­tur­no­wości. W ten spo­sób wpły­wają na wzmo­cnie­nie no­wego trendu.

Wpływ pandemii

Jako jedną z przyczyn nowego zjawiska wymienia się skutki pan­de­micz­nej izo­lacji. Wys­tą­pił spe­cy­ficz­ny splot oko­licz­ności: zamknięcie słuchaczy i ar­tys­tów w domach, wy­mu­szo­na pan­demią przerwa w działalności kon­cer­to­wej, dos­tępność nowych kanałów prze­kazu. Wszystko to łącznie sprawiło, że młodzi słuchacze i wykonawcy spotkali się w sieci.

Po kil­ku latach, zaszczepieni, wró­ciliśmy do życia zbliżonego do tego sprzed covidu. Jed­nak pewne nawyki pozostały: to, czego się raz posłucha, nie da się przecież odsłuchać. W ten spo­­sób część młodych słuchaczy po­zos­tała przy odkrytej przez siebie kla­syce muzycznej.

Okazało się, że klasyka nie nudzi, nie trąci myszką, jest atrakcyjna. Jej cechy, takie jak har­mo­nij­ność, nas­tro­­jo­wość i zróż­ni­co­wany ła­du­nek emo­cjo­nalny, zło­żo­ność i róż­no­rod­ność for­mal­na, bogata barwa symfoniki nie są już przeszkodą, a stały się siłą.

Nowi słuchacze odkryli dla siebie, że kla­syka uspokaja, koi, łagodzi oby­czaje, pozwala się sku­pić, po­ma­ga w na­uce. Tworzy nowe przestrzenie poz­walające dokonać wglądu w same­go siebie, rozeznać i odkryć emocje.

* * *

Sposób odbioru muzyki z poprzednich epok bywał zróżnicowany. Utwory gi­nę­ły w mro­kach za­po­mnie­nia, często bez­­pow­rot­nie. Niejednokrotnie jednak bywały odkrywane i re­in­ter­pre­to­wane przez kolejne pokolenia. I właściwie za każdym razem takie odkry­wanie mia­ło w sobie element zdu­mie­nia, świe­żości, zachłyśnięcia odkryciem jako nowością, po­now­nym objawieniem. Przy pewnej dozie szczęścia to, co do­bre i war­tościowe ma szansę pow­rócić i zach­­wycić kolejne pokolenia. Twórczość zapoznana, czasem zde­wa­lo­ry­zo­wa­na przez epo­kę nas­tęp­ną, ma niekiedy szansę powrócić w glorii chwały i pokazać swoją war­tość w no­wym świetle. Tak było np. z muzyką Vi­val­diego, docenioną po­now­nie długo po śmierci kom­­­po­­zy­tora. Tak było ze stylem Art nouveau, który do połowy XX. wieku był uznawany za sta­ro­świecki, mało­war­tościowy i cokolwiek pre­ten­sjo­nal­ny, by nieco ponad pokolenie póź­niej zostać ponownie docenionym za swą sub­tel­ność, zja­wis­ko­wość, or­na­men­tykę i niez­­wyk­łość linii, eteryczność i wy­rafinowanie.

Tak więc fakt, że kolejne pokolenie odkry­wa dla siebie muzykę klasyczną po raz pier­wszy, nie ty­le dzi­wi, co cie­szy. To, co wartościowe, powraca, cza­sem w zmieniony, re­in­ter­pre­to­wa­ny sposób. A fakt, że klasyczne dzieła od­kry­wają młodzi dla młodych, dodaje tym dzie­­łom no­wej e­ner­gii, świe­żości, wa­lo­ru auten­tycz­ności i bez­pre­ten­sjo­nal­ności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *